Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

2. Transformator impulsowy w przedstawionym zasilaczu oznaczono symbolem

A.
B.
C.
D.